Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De website start2bitcoin.com en start2bitcoin.org zijn eigendom van MySueno GCV, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 699.822.633. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Mysueno GCV levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Start2Bitcoin zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Auteursrechtelijk beschermde werken
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mysueno GCV.

Links naar andere websites
Mysueno GCV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van start2bitcoin.com. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Bestellingen / inschrijvingen
Bestellingen en inschrijvingen voor producten en/of seminars zijn bindend. Tenzij de wettelijke bepalingen kunnen deze niet geannuleerd worden. Wij zullen er alles aan doen om de opgegeven data en tijden van de seminars zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op de organisator van Mysueno GCV, tenzij anders vermeld in de aankondiging.

Heeft u een klacht over een online aankoop die u deed? Dan kan u dit melden via hello@start2bitcoin.com

Online Tickets
De online bestelde tickets geven recht op een eenmalige toegang tot het evenement gedurende de periode of tijdstip vermeld op het ticket. Het ticket dient op verzoek getoond te worden als toegangsbewijs. Het wordt niet geruild, noch terugbetaald. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen en materiële schade of lichamelijke schade. Het misbruiken of namaken van tickets wordt juridisch vervolgd. 

Doelmatigheid van de verstrekte informatie
Mysueno GCV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afstand van aansprakelijkheid
Mysueno GCV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Mysueno GCV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site, boeken, video’s, webinars of infodagen verkregen is.

Factuurvoorwaarden
De facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum behoudens anders schriftelijk overeengekomen op het rekeningnummer BE90 7340 4697 9432. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uitgevoerde opdracht en de daaraan verbonden werkzaamheden worden in hun meest wettelijke omvang, met inbegrip van elke exploitatiewijze en zonder enige beperking overgedragen aan de klant.

De daarvoor te betalen vergoeding wordt bepaald op 20% van de totale vergoeding en zit reeds vervat in de door de klant te betalen vergoeding. Vanaf de vervaldag van de factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest verschuldigd zijn van 12% op het factuurbedrag. Bovendien zal bij verdere wanbetaling van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag forfaitair is vastgesteld op 15% van het factuurbedrag. Klachten zijn niet ontvankelijk indien het voorstel, het ontwerp of de proef werd goedgekeurd door de klant. Alle geschillen zullen door de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen beslecht worden.

Alle bezwaar tegen de factuur moet op straffe van verval per aangetekend schrijven ingediend worden binnen de 5 dagen na postdatum van verzending van de factuur. De klant erkent de volledige algemene verkoopsvoorwaarden te kennen, te vinden op https://start2bitcoin.com/voorwaarden/.

Vragen? Contacteer mij!
Uw contactpersoon: levi@start2bitcoin.com

Contactgegevens organisatie
Dit is in eerste instantie de website van Mysueno GCV
Adres is: Blekerijstraat 75, Gent
BTW-nummer is: BE0699.822.633
Email is: hello@start2bitcoin.com

FUTURE OF BITCOIN

 CONFERENCE

Heeft Bitcoin nog toekomst? Ontdek het op 8 oktober tijdens de grootste Bitcoin conferentie van de Benelux.

Keynotes

Web 5.0, inflatie, criminaliteit, mining, ...

Workshops

Wallets, Lightning, trading en meer

Panel gesprekken

Adoptie, regelgeving, security en meer

small_c_popup.png

Start nu

Gratis Bitcoin Guide

Ga veilig aan de slag met bitcoin. In deze startersgids vind je alle informatie over hoe je hoe je veilig kan kopen, bewaren en meer.

Ebook Start2Bitcoin
small_c_popup.png

Gratis infosessie

Hoe kan ik helpen?