Bitcoin en belastingen: Hoe bullish is de fiscus in België?

Bitcoin en belastingen
Deel dit bericht

Wat mag je verwachten:

De koers van Bitcoin nam een hoge vlucht in de eerste maanden van 2021. Met die koersstijging gaat onvermijdelijk weer een moeilijke vraag gepaard:

  • Hoe kijkt de fiscus naar meerwaarden gerealiseerd met BTC?
  • Naast deze zuiver fiscale behandeling, rijzen ook steeds meer vragen over compliance: moeten investeerders hun (online-)wallet rapporteren in de aangifte personenbelasting?
  • Kunnen opbrengsten uit cryptoinvesteringen overgeschreven worden naar een bank?
  • En wat weet de fiscus nu al over crypto tegoeden?

Start2Bitcoin zet een en ander nog eens voor u op een rij, samen met fiscaal advocaat Gertjan Verachtert (Sansen International Tax Lawyers). Gertjan assisteert belastingplichtigen met de fiscaliteit gelinkt aan investeringen in binnen- en buitenland, alsook met vermogensplanning.

Hij behaalde in 2018, samen met collega Daan Van Nieuwenhove, een eerste ruling in verband met het onbelast karakter van Bitcoin-meerwaarden.

Personenbelasting: wereldwijde belastingplicht

Wie in België woont, is belasting verschuldigd over wereldwijde inkomsten. Of inkomsten in België of in het buitenland behaald worden, is in beginsel niet relevant. België zal ook buitenlandse inkomsten belasten.

Wel kunnen er beperkingen opgelegd worden door dubbelbelastingverdragen: een Belg die buitenlandse bestuurdersinkomsten krijgt, zal in principe alleen belast worden in het land waar hij het bestuursmandaat heeft.

Eigenlijk begint hier ook de fiscale problematiek voor Bitcoin: het decentrale karakter maakt dat Bitcoin moeilijk als Belgisch of buitenlands te kwalificeren is. Het is een onuitgegeven asset categorie, die niet voorzien werd toen het huidige wetboek inkomstenbelasting geschreven werd.

Dat maakt echter niet dat Bitcoin fiscaal door de mazen van het net glipt. Indien er binnen het algemene kader van de fiscaliteit aanknopingspunten zijn voor belastbaarheid, zullen investeerders daarmee rekening moeten houden.

Situering Bitcoin in de fiscaliteit

Bij afwezigheid van specifieke regels, moet aldus teruggevallen worden op de klassieke regels uit het wetboek inkomstenbelastingen. Hoewel de fiscus hierover tot op heden nog geen richtlijnen gepubliceerd heeft, wordt grosso modo aangenomen dat opbrengsten gerealiseerd met investeringen in bitcoin, aanleiding kunnen geven tot hetzij professioneel inkomen, hetzij ‘divers inkomen’, hetzij een onbelastbaar inkomen.

De meeste fiscale discussies betreffen daarbij de afweging tussen een kwalificatie als ‘divers inkomen’ (33% en gemeentebelasting) versus een onbelast inkomen. Van een professioneel inkomen zal immers maar sprake zijn indien de investeringen een herhaaldelijk karakter kennen en er een organisatie mee gepaard gaat die gelijkt op die van een onderneming (bvb. iemand die leningen aangaat om toestellen te kopen in kader van mining).

Om het onderscheid tussen divers inkomen en onbelast inkomen te maken, heeft de zogenaamde Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) in 2018 een vragenlijst gepubliceerd. Einde 2017 werd de DVB een eerste keer geconfronteerd met diverse rulings, en om orde te scheppen in de chaos trachtte zij een aanzet te geven tot kwalificatie aan de hand van deze vragen. In essentie komt het er daarbij op neer dat geanalyseerd wordt of een belastingplichtige gehandeld heeft als ‘goed huisvader’.

‘Ons kantoor heeft in 2018 de eerste ruling behaald die bevestigde dat er sprake kon zijn van een onbelaste meerwaarde. Wel beperkte de DVB de meerwaarde tot het initieel geïnvesteerd bedrag’, aldus Gertjan Verachtert. Daarbij achtte de DVB onder meer van belang dat bijvoorbeeld gespreid werd ingestapt, en er een sterke buy-and-hold strategie kon aangetoond worden. ‘Met wat goede wil zou men dus kunnen zeggen dat de fiscus hodl’ers als goed huisvader kwalificeert’, licht Gertjan toe.

Anno 2021 liggen de kaarten evenwel merkelijk moeilijker. Sedertdien werden nog een aantal gunstige beslissingen genomen, ook in verband met enkele altcoins. Uit recentere aanvragen blijkt evenwel dat de DVB alsmaar terughoudender wordt om een positieve beslissing af te leveren. Dit is enigszins verwonderlijk, vermits de (vorige) Minister van Financiën begin 2020 nog het standpunt in nam dat crypto-opbrengsten vrijwel identiek als reguliere beursopbrengsten behandeld zouden moeten worden. Daarbij neemt de fiscus van oudsher het standpunt in dat meerwaarde behaald op de beurs, onbelast blijven.

‘Mijns inziens moeten we ondermeer af van het onderscheid tussen de ‘trader’ en de ‘hodler’’, aldus Gertjan Verachtert. Voor de hodler is er fiscaal meer sympathie: zijn buy-and-hold wordt sneller als gedrag van een goed huisvader gezien. De ‘trader’ ziet men sneller als speculant, waardoor diens opbrengsten belastbaar zouden worden aan 33%. Een en ander is afhankelijk van dossier tot dossier, maar er kan zeker geargumenteerd worden dat bepaalde traders fiscaal toch als goed huisvader kwalificeren. Een geïnformeerde trader kan zo veiliger keuzes maken dan een belastingplichtige die koopt… en te lang houdt.

Ruling is geen must

Belastingplichtigen zijn alleszins niet afhankelijk van een fiscale ruling. Zij kunnen ook zelf het standpunt innemen, al dan niet in overleg met een specialist, dat hun meerwaarden kwalificeren als meerwaarde van een goed huisvader. De fiscus dient zich niet te houden aan het standpunt, maar het zal ongetwijfeld nuttig zijn om terug te kunnen vallen op een formeel standpunt van een specialist, wanneer investeerders een deel van hun opbrengsten zouden willen herinvesteren (in een huis, aandelen,…).

‘Voor heel wat verrichtingen blijft vandaag de tussenkomst van een bank of notaris nodig, en zij zullen willen nagaan of de geldstroom correct loopt en of opbrengsten correct gerapporteerd werden’, aldus Gertjan Verachtert. Bij fiscale tekortkomingen, kan het dossier komen klem te zitten.

Wat meerwaarden betreft geldt daar doorgaans dat een niet-aangifte eerder neerkomt op een feitelijke discussie. Dat maakt de niet-aangifte niet per definitie fiscaal frauduleus. Moeilijker wordt het met recente fenomenen zoals (stablecoin) lending of staking via Binance, Bitvavo, … . Deze opbrensten lijken ook fiscaal op interest, wat zou leiden tot 30% roerende voorheffing en waarbij de niet-aangifte dan ook een harde overtreding zou zijn. Dat geldt overigens ook als de rente ‘in bitcoin’ wordt uitgekeerd.

De fiscus kijkt (binnenkort) mee

Tot nog toe opereerde de ruimere cryptomarkt grotendeels zelfstandig. De raakvlakken tussen oude en nieuwe wereld worden echter groter, bijvoorbeeld met de recente listing van Coinbase en verwachte listings van ondermeer Kraken. Dit lijkt ook te leiden tot meer regulering binnen de cryptowereld.

Een belangrijke fiscale trend daarbij is die van de verwachte gegevensuitwisseling. Anno 2021 wisselen landen wereldwijd (van Luxemburg tot Hong Kong) gegevens uit over bancaire tegoeden die inwoners aanhouden buiten hun woonplaats. Stel bijvoorbeeld dat een Belg een rekening aanhoudt bij een Zwitserse bank: de Zwitserse bank zal doorgeven aan de Belgische fiscus wat het tegoed is van de Belg.

Dergelijk fenomeen bestaat vandaag nog niet voor bitcoin. Zo zal de Belgische fiscus niet op de hoogte zijn van Bitcoin aangehouden door Belgen. Wanneer die Bitcoin wordt aangehouden bij een Europese exchange (denk bijvoorbeeld Bitvavo of Bitstamp), dan zal daar mogelijk verandering in komen.

‘In het kader van de bestrijding van de belastingfraude en -ontduiking heeft de EU een voorstel om de zogenaamde bijstandsrichtlijn over de gegevensuitwisseling uit te breiden naar cryptomunten en elektronisch geld’, zegt Gertjan Verachtert. ‘Die richtlijn regelt vandaag al de automatische gegevensuitwisseling tussen EU-landen voor onder meer vastgoed en werknemerslonen. Sinds 2016 slaat de richtlijn ook op bankrekeningen en financiële producten bij een buitenlandse bank.’

Het proces van de wetgeving in België voor de uitbreiding van de richtlijn moet nog volledig worden doorlopen. De bedoeling is dat de definitieve goedkeuring er komt tegen het derde kwartaal van 2021. ‘Door de aanpassing van de richtlijn zouden exchanges (handelsplatformen voor cryptomunten, red.) en digitale banken verplicht worden informatie door te geven. Welke gegevens dat concreet zullen zijn, is nog niet definitief vastgelegd, maar wellicht gaat het over de aan- en verkopen en de saldi op de wallets (elektronische portemonnees, red.) aan het begin en het einde van het jaar. Voorlopig gaat het daarbij alleen over Europa, maar we zien dat een en ander zeer snel realiteit geworden is buiten Europa wat de gegevensuitwisseling van bankrekeningen betreft’, zegt Verachtert.

Wie bitcoin buiten een beurs aanhoudt, heeft niet meteen iets te vrezen. Toch kunnen ook hier fiscale verplichtingen ontstaan als iemand een deel van zijn bitcoin zou willen verkopen. Zo is er de vraag of een account bij een exchange kwalificeert als rapporteerbare bankrekening. Zelfs wanneer die account tijdelijk gebruikt wordt, zou die in scope van een meldingsplicht aan de belastingdienst in België kunnen komen volgens sommigen.

Successieplanning

‘Een nieuw fenomeen is ook de stijgende vraag naar successieplanning in kader van Bitcoin’, aldus Gertjan. Door de toegenomen waarde, beschikken heel wat investeerders over een aardig vermogen. Bij plots overlijden, zou dat vermogen in Vlaanderen belast worden aan 27% van de waarde van het vermogen.

‘Er bestaan heel wat technieken om die 27% legaal te vermijden. De meeste van die technieken vereisen evenwel een voorafgaande schenking. Op die manier kan de fiscale pil gedrukt worden tot doorgaans 3%, maar mogelijk ook 0%’ licht Gertjan toe.

Emigratie

Wie zich ten slotte toch gevangen voelt in het Belgische tax-web, kan nog altijd over de landsgrenzen heen kijken. Gertjan is auteur van een boek over de fiscale gevolgen van emigratie. ‘In heel wat landen geldt nog onzekerheid over de fiscaliteit van opbrengsten van bitcoin of crypto in het algemeen.

Men moet ook steeds verschillende factoren in rekening brengen, bijvoorbeeld meerwaardebelasting, successierechten, vermogensbelasting. Belangrijk is vooral ook dat ‘weg’ ook echt ‘weg’ moet betekenen: wie België alleen maar op papier ontvlucht, riskeert om metterijd alsnog met de fiscus geconfronteerd te worden.

Picture of Levi Haegebaert

Levi Haegebaert

Levi is auteur van het boek 'Bitcoin voor beginners', organisator van de Future of Bitcoin conference en gaf wereldwijd al verschillende keynotes over Bitcoin.

Wil je graag op de hoogte blijven?

Schrijf je dan hier in en mis nooit meer een update

Ontdek meer

Nood aan een stevige basiskennis?

Bitcoin is niet meer uit het nieuws weg te slaan, maar wat is het nu precies? En vooral, ben ik te laat om nog te investeren?

FUTURE OF BITCOIN 2024
UNLOCKING TOMORROW’S WEALTH
Oogt de toekomst van Bitcoin rooskleurig? Of zijn er limieten aan de groei? Ontdek het op 5 oktober in de Handelsbeurs in Antwerpen.

EARLY BIRD TICKETS TOT 30 JUNI

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Min.
  • 00Sec.
small_c_popup.png

BlockBites

Krijg elke twee weken een overzicht van het meest recente Bitcoin nieuws direct in je inbox.

Zo ben je in minder dan vijf minuten volledig up-to-date met al het belangrijkste nieuws.

Kwinten De Backer

Head of Lightning Operations, Alby

Na zijn studies Fysica aan de UGent is Kwinten software ingenieur geworden. Al sinds het prille begin is Kwinten betrokken bij de ontwikkeling van het Lightning Network, een toepassing die microbetalingen met Bitcoin mogelijk maakt.

Hij heeft reeds voor verschillende (al dan niet Lightning – gerelateerde) bedrijven gewerkt en is ontwikkelaar van de Flitz app, een broker waarmee je Bitcoins over Lightning kon kopen.

Nu werkt hij mee aan de ontwikkeling van Alby, een browser extensie wallet voor Lightning die zonet een succesvolle kapitaalronde heeft afgerond.

The Lightning network – Value Unleashed

16h45 - 17h30

Pete Rizzo

Hoofdredacteur Kraken

Pete Rizzo is Bitcoin-journalist sinds 2013, en op dit moment redacteur bij Bitcoin Magazine en hoofdredacteur van cryptocurrency-exchange Kraken. Hij doet archiefonderzoek naar de geschiedenis van Bitcoin, waarbij hij identificeert welke mensen en gebeurtenissen de meeste invloed hebben gehad op de ontwikkeling ervan.

Panel: Adoption of Bitcoin, where are we heading? [English]

14h20 - 15h00

Aaron van Wirdum

Journalist bij Bitcoin Magazine

Aaron van Wirdum is journalist voor Bitcoin Magazine. Hij heeft een achtergrond in et bestuderen van de historische invloed van de invloed van technologie op maatschappelijke structuren, en schrijft sinds 2013 over Bitcoin en aanverwante projecten.

Hij staat bekend om zijn vermogen om technische onderwerpen begrijpelijk te maken voor een groter publiek.

Stef Wynendaele

Head of Commercial Strategy bij Keyrock

Stef is Head of Commercial Strategy and Business Intelligence bij Keyrock, een wereldwijde marketmaker en liquiditeitsverschaffer op het gebied van digitale activa.

In de afgelopen 5 jaar heeft Stef Keyrock geholpen om te groeien tot een bedrijf met 85 personen dat meer dan 200 tokens verhandeld van op alle belangrijke beurzen. Hij is actief betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de secundaire markten van cryptovaluta en heeft door de jaren heen expertise opgebouwd op het gebied van bankieren, institutionele liquiditeitsvoorziening en (de)centrale activa-uitwisseling. Voordat hij bij de oprichters van Keyrock aan de slag ging als een van hun eerste teamleden, richtte Stef een in Londen gevestigd Go-To-Market-agency op dat digitale activa-uitwisselingen en DLT-infrastructuurbedrijven bedient.

Stef ontdekte Bitcoin en trad in 2016 toe tot het ecosysteem en is sindsdien een actieve voorstander van DLT en BTC als infrastructuurlaag voor tokenized economics. Stef is adviseur en operationele partner bij Tioga Capital, een in Luxemburg gevestigd durfkapitaalfonds en strategisch adviseur van Bastion Asset Management, een wereldwijde alternatieve investeringsmanager gevestigd in Londen.

Panel: Bitcoin, instituties en de toekomst van betalingen

17h00 - 17h45

Tim Broekmans

On-chain analist

Tim Broekmans is founder van TradePremium, een crypto analyse platform en docent bij Satoshi consultancy, een interactief opleidingsbedrijf. Tim is sinds begin 2015 gepassioneerd bezig met diepgaande onderzoeken in crypto en blockchainprojecten.

Hij combineert zijn fundamenteel inzicht met on-chain data, om op die manier een juiste inschatting te maken over de sterkte, adoptie en gebruikerseffect van projecten.

On-chain analytics, de moderne manier van beleggen

15h45 - 16h30

Pascal Paepen

Auteur en professor KU Leuven

Pascal Paepen is een financiële expert en doceert samen met Alain Praet het vak ‘Bank en Beurs’ aan de KULeuven. Hij is ook bekend van het beurspraatje op Radio 1 en schreef columns voor De Tijd.

Wat als geld geen overheidsmonopolie was?

15h45 - 16h30 [Debat met Rudy Aernoudt]

Rudy Aernoudt

Auteur en professor UGent

Hij was achtereenvolgens hoofdeconoom bij de Europese Commissie en kabinetschef van zowel Waals minister van economie Serge Kubla als van federaal en later Vlaams minister van economie Fientje Moerman.

Aernoudt is professor economie aan de Universiteit Gent en doceert vakken die gerelateerd zijn aan bedrijfsfinanciering. Hij wordt beschouwd als een rebel, een witte ridder en klokkenluider die strijdt tegen de corruptie.

Wat als geld geen overheidsmonopolie was?

15h45 - 16h30 [Debat met Pascal Paepen]

Rigo Van den Broeck

Executive Vice-President Cybersecurity and Product Innovation Mastercard

Rigo Van den Broeck leidt het Cyber ​​Security Product Innovation-team bij Mastercard.

Rigo Van den Broeck heeft een lange achtergrond in fraude en beveiliging in Europa, waar hij verantwoordelijk was voor productstrategie voor veiligheid en beveiliging en het ontwikkelen van go-to-market-benaderingen, waarbij hij zorgde voor strategische productinitiatieven op gebieden zoals het leveren van fraudebeslissingen, klachtenbeheer, authenticatie (bijv. PSD2-compliance & EMV 3DS), netwerk- en connectiviteitsoplossing.

Rigo Van den Broeck volgt nauwlettend alle crypto gerelateerde innovaties die zich afspelen bij Mastercard.

Panel: Bitcoin, instituties en de toekomst van betalingen

17h00 - 17h45

Levi Haegebaert

Auteur 'Bitcoin voor beginners', Start2Bitcoin.com

Levi Haegebaert is echte bitcoinbeliever die zijn passie voor de technologie al jaren verspreidt. Hij is medeorganisator van de grootste bitcoincommunity in België, auteur van het boek ‘Bitcoin voor beginners’ en reist de wereld rond om nieuwe evoluties te ontdekken binnen de sector en zijn kennis te delen met anderen. Hij gaf wereldwijd al verschillende presentaties en workshops.

De basisprincipes van Bitcoin

11h30 - 12h15

small_c_popup.png

Start nu

Gratis Bitcoin Guide

Ga veilig aan de slag met bitcoin. In deze startersgids vind je alle informatie over hoe je hoe je veilig kan kopen, bewaren en meer.

Ebook Start2Bitcoin
small_c_popup.png

Gratis infosessie

Hoe kan ik helpen?